Vor invitation til dig

Vi i OA har gjort en opdagelse. Allerede på det første møde, gik det op for os, at vi var i klørene på en farlig sygdom, og at den viljestyrke, følelsesmæssige stabilitet og selvtillid, som nogle af os engang havde haft, ikke var noget forsvar imod den.

Vi er nået til den erkendelse, at årsagerne til lidelsen er uvigtige. Det, der fortjener opmærksomheden hos tvangsoverspiseren, som stadig lider, er, at der beviseligt findes en effektiv metode, som kan hjælpe os til at standse lidelsen.

OAs helbredelsesprogram er udformet efter Anonyme Alkoholikeres program. Vi bruger AAs Tolv Trin og Tolv Traditioner, idet vi alene bytter ordene ”alkohol” og ”alkoholiker” ud med ”mad” og ”tvangsoverspiser”.

Som vore personlige beretninger bevidner, virker tolvtrinsprogrammet ligeså godt for overspisere, som det gør for alkoholikere.

Kan vi garantere dig denne rehabilitering? Svaret er enkelt; hvis du forholder dig ærligt til realiteterne om dig selv og din lidelse; hvis du bliver ved med at komme tilbage til møderne for at tale med og lytte til andre tvangsoverspisere i helbredelse; hvis du læser litteraturen – OAs og AAs – med et åbent sind; og vigtigst af alt, hvis du er villig til at stole på en magt større end dig selv for vejledning i dit liv, og du vil tage de Tolv Trin så godt, du formår, så tror vi virkelig, at du kan slutte dig til dem, der opnår helbredelse.

For at blive i stand til at håndtere de fysiske, følelsesmæssige og åndelige elementer ved tvangsoverspisning har vi forskellige forslag til dig. Men husk, at fundamentet for programmet er åndeligt, som også beskrevet i de Tolv Trin.

Vi er ikke en diæt- eller kalorieklub. Vi understøtter ikke en bestemt kostplan. Når først vi bliver afholdende, mindskes besættelsen omkring maden betydeligt og i mange tilfælde forlader den os helt. Vi opdager, at vi må lære at tænke anderledes – agere i livet frem for at reagere på det. Det handler om at tilegne os en helt ny livsform for at komme den indre uro til livs.

Fra dette udgangspunkt begynder vi tolvtrinsprogrammet til helbredelse – vi bevæger os ud over maden og det følelsesmæssige kaos, og ser i stedet helbredelsen som en komplet livsoplevelse. Ved at praktisere trinene og overgive os til en magt større end os selv, opnår vi på daglig basis en frihed fra symptomerne på tvangsoverspisning.
Jo mere vi overgiver os, desto større frihed fra besættelsen opnår vi.

Her er de Tolv Trin tilpasset til anonyme overspisere:

 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for mad, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.
 2. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv, kunne give os vor sunde fornuft tilbage.
 3. Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede ham.
 4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.
 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.
 6. Vi var helt indstillede på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.
 7. Vi bad ham ydmygt fjerne alle vore fejl.
 8. Vi lavede en liste over de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.
 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.
 10. Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham. Idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om at få styrke til at udføre den.
 12. Når vi som en følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til andre tvangsoverspisere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.

”Men jeg er for svag; jeg klarer det aldrig!” lyder det ofte. Sådan har vi alle følt og
sagt. Den fantastiske hemmelighed bag succesen i dette program er netop svagheden.
Det er svaghed snarere end styrke, der binder os til hinanden og til en højere magt,
og som gør os i stand til at klare, hvad vi ikke kunne klare alene.

Hvis du har besluttet, at du er en af os, byder vi dig hjertelig velkommen.
Uanset hvad din baggrund er, tilbyder vi dig fuld accept. Du er ikke længere alene.
Velkommen til Anonyme Overspisere - velkommen hjem!

De 12 traditioner i OA

 1. Vores fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af OA som helhed.
 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun en autoritet, en kærlig Gud, sådan som Han udtrykker sig i vores gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.
 3. Den eneste betingelse for medlemskab af OA er et ønske om at holde op med at misbruge mad.
 4. Hver gruppe bør være selvstyrende undtagen i sager, der angår andre grupper eller OA som helhed.
 5. Hver gruppe har kun et formål, at bringe dette budskab til den madmisbruger, som stadig lider.
 6. En OA-gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne OA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke skal aflede os fra vores primære formål.
 7. Hver OA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
 8. OA bør altid forblive ikke-professionel, men vores servicecentre kan ansætte  specialuddannede folk.
 9. OA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg og komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.
 10.  OA tager ikke stilling til spørgsmål uden for OA. Vort navn bør derfor aldrig drages ind i offentlig debat.
 11.  Vores politik med hensyn til udbredelse af kendskabet til OA er baseret på tiltrækning frem for agitation. Når det gælder presse, radio, film, og TV bør personlig anonymitet altid bevares.
 12.  Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, der til stadighed minder os om at princippet går forud for personen.